Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Το κείμενο της τροπολογίας που κατέθεσε ο Ευ. Βενιζέλος στο σχέδιο νόμου του υπουργείου οικονομικών

Τροπολογία - Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις  εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων  και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" 

Αιτιολογική έκθεση

Στις 18 Νοεμβρίου 2015, όταν εισήχθη προς συζήτηση το σχέδιο νόμου - ήδη νόμος - για την τροποποίηση του νόμου 3869/2010 και τον περιορισμό της προστασίας της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, με τροπολογία - προσθήκη που κατέθεσα πρότεινα να προβλεφθεί ότι δεν θίγονται οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 όπως ισχύει εάν επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο ή στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας του δανειστή, δηλαδή της Τράπεζας. 

Ήδη με το παρόν σχέδιο νόμου καθίσταται προφανές το τι ήθελε να προλάβει η παραπάνω τροπολογία - προσθήκη που κατά παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1-3 και ιδίως με αυτήν της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου καθίσταται άμεσος, επικείμενος  και ομολογημένος πλέον ο κίνδυνος να περιοριστεί  δραστικά η προστασία του οφειλέτη που υπάγεται στο πεδίο του ν. 3869/2010, όπως ισχύει. Αυτό αφορά την πρώτη κατοικία αλλά και τη συνολική νομική κατάσταση του οφειλέτη (δανειολήπτη).

Κατόπιν αυτού είναι αναγκαίο  τουλάχιστον να προβλεφθεί ρητά ότι οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη ρυθμίσεις λόγω  υπαγωγής   στο πεδίο του ν. 3869/2010,   όπως ισχύει, ακριβώς επειδή αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια του και την οικονομική του κατάσταση, δεν θίγονται λόγω της ανάθεσης της διαχείρισης ή της μεταβίβασης της απαίτησης  σε άλλο φορέα  καθώς και λόγω οποιασδήποτε μεταβολής στο πρόσωπο του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή από οποιαδήποτε μεταβολή στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας επί του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή επί του φορέα που αναλαμβάνει τη διαχείριση της απαίτησης ή στον οποίο μεταβιβάζεται η  απαίτηση κατά του οφειλέτη.

Από την προτεινόμενη τροπολογία - προσθήκη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Κείμενο τροπολογίας  - προσθήκης 

" Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής :

10. Οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη  ρυθμίσεις λόγω υπαγωγής του στο πεδίο του νόμου 3869/ 2010, όπως ισχύει, δεν θίγονται λόγω της ανάθεσης της διαχείρισης ή της μεταβίβασης της απαίτησης σε άλλο φορέα ή λόγω οποιασδήποτε μεταβολής  στο πρόσωπο του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή λόγω οποιασδήποτε μεταβολής στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας επί του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή επί του άλλου φορέα  στον  οποίο ανατίθεται η διαχείριση της απαίτησης ή μεταβιβάζεται η απαίτηση κατά του οφειλέτη." 

 

Αθήνα,14 Δεκεμβρίου 2015 

Ο προτείνων βουλευτής

Ευάγγελος Βενιζέλος

 

Tags: Χρηματοοικονομική ΣφαίραΑγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2015Δελτία τύπου