• Το Σύνταγμα εν εξελίξει
    Τιμητικός τόμος για τον Αντώνη Μανιτάκη
    Σάκκουλας, 2019
E. Venizelos & A. Pantelis (eds.),

Esperia Publications, 2005
D. Tsatsos, E. Venizelos & X. Contiades (επιμ.), 

Bruylant & Ant. N. Sakkoulas, 2004
G. Amato, G. Braibant. E. Venizelos (eds.),

Esperia Publications, London, 2002
[Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001]

Δ. Θ. Τσάτσος, Ε. Βενιζέλος & Ξ. Κοντιάδης (επιμ.) ,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001