[Προς ένα ευρωπαϊκό Σύνταγμα; Τα θεσμικά ελλείμματα του Μάαστριχτ. H αρχή της επικουρικότητας και η ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής]

{Τα θεσμικά ελλείμματα του Μάαστριχτ}

  • Εισήγηση στο σεμινάριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου με γενικό τίτλο “Τhe Εuropean Community and the Balkans after the Τreaty for the Εuropean Union”, Θεσσαλονίκη, 10-16.7.1992
  • ΤΑ ΝΕΑ, Παρασκευή 24 Ιουλίου 1992
  • Ευ. Βενιζέλος, Επιστροφή της πολιτικής; Παρατηρητής, 1993, σελ. 135-138
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος