Νέα Υόρκη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ομιλία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα


Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Εξοχότητες,
Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε καταρχάς να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία της «Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα 2014». Η σημερινή συνάντηση αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς το Παρίσι. Μας παρέχει την ευκαιρία να διατηρήσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε το έργο που έχει ήδη συντελεστεί προς την επίτευξη μιας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας το επόμενο έτος προκειμένου να διατηρήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς °C.

Στην Ελλάδα, στόχος μας για προφανείς ιστορικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους, είναι να διασφαλίζουμε την υιοθέτηση ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών που να ενισχύουν την ανάπτυξη και παράλληλα να ανταποκρίνονται στην κλιματική πρόκληση, μειώνοντας, ταυτόχρονα, τις υψηλές τιμές και το κόστος της ενέργειας. Η δράση για το κλίμα συνιστά ένα αναπόφευκτο και απαραίτητο βήμα τόσο για την οικονομική ανάκαμψη όσο και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

Στην περιοχή μας εμφανίζονται ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία, σε μεγαλύτερη κλίμακα, αποτελούν ολοένα και σημαντικότερες προκλήσεις και, στην πραγματικότητα, απειλές για τον πλανήτη. Καμία χώρα, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα αυτές τις προκλήσεις. Η ανάγκη ανάληψης συλλογικής δράσης, σε όλα τα επίπεδα, είναι επιτακτική.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή μαζί με τα άλλα 27 κράτη-μέλη με βάση τους στόχους “20-20-20”.

Η Ελλάδα υποστηρίζει τις Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πλαίσιο 2030.

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε., κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, συνέχισε να εστιάζει τη δράση της στην αποδοτική χρήση της ενέργειας, καθώς και στους τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, πρωτίστως, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης είναι αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής που στοχεύουν στη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας που βαραίνουν τους καταναλωτές. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομική διάσταση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η έμφαση που δίδεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τους σημαντικούς πόρους της Ευρώπης και να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία.

Σε αυτό πλαίσιο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο τεράστιο δυναμικό αιολικής και ηλιακής ενέργειας των ελληνικών νησιών, το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με ενέργεια πολλές περιοχές και έτσι να συμβάλει στον συνολικό στόχο της ΕΕ όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών ως βασικού μηχανισμού της Στρατηγικής “Ε.Ε. 2030”. Μολονότι αυτός ο μηχανισμός δεν είναι τέλειος, έχει αποδειχτεί ένα σημαντικό εργαλείο που έδωσε νέα ώθηση στις προσπάθειες για την επιτυχή καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την πρωτοβουλία για την «Τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» και εγκρίνει την ανάδειξή του ως μία από τις συνεργατικές δράσεις αυτής της Συνόδου Κορυφής.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Διάσκεψη της Βαρσοβίας έδειξε τον δρόμο στις Κυβερνήσεις, προκειμένου εκείνες να εργαστούν προς την εκπόνηση ενός σχεδίου κειμένου. Επιθυμία μας είναι, κατά τη σημερινή συνάντηση, να καταλήξουμε σε λύσεις, εξέλιξη που θα είναι καταλυτικής σημασίας για την επίτευξη μιας παγκόσμιας, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι τον επόμενο χρόνο.

Όντας πεπεισμένος ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται περί μίας επιτακτικής προτεραιότητας, είμαι αισιόδοξος για την επιτυχή έκβαση του κοινού μας εγχειρήματος.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε».Deputy Prime Minister and Foreign Minister Venizelos' address to the UN Climate Summit 2014 (New York, 23 September 2014)

 

Mr. President,
Mr. Secretary-General,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

First of all, allow me to congratulate and thank the Secretary General for organizing and hosting the Climate Summit 2014.

Today’s meeting constitutes a milestone on the road to Paris. It provides us with the opportunity to sustain momentum and capitalize on the work already undertaken to reach an ambitious, legally binding agreement next year, in order to keep global warming below 2 degrees Celsius.

In Greece, our goal for obvious historical political and cultural reasons has been to ensure the adoption of climate and energy policies that foster growth and, in parallel, respond to the climate challenge, while reducing high energy prices and costs. Climate action is an unavoidable and imperative way forward for both economic recovery and a sustainable environment.

Particular environmental concerns are emerging in our region, those which, at a larger scale, constitute increasing challenges and, in fact, threats, to the planet; no country, irrespective of its size, can face these challenges alone. Collective action, at all levels, is imperative.

As part of the European Union, Greece is addressing climate change together with the other 27 Member States on the basis of the 20-20-20 targets.

Greece supports the European Commission’s proposals for the 2030 Framework.
The EU Greek Presidency during the first semester of 2014 has maintained its focus on efficient energy use as well as on how to further develop renewable energy.

It should be noted that, above all, energy efficiency measures are effective policy tools aimed at easing the burden of consumers struggling with high energy prices. The Greek Government not only takes an interest in the economic dimension of energy efficiency, but also in the way it addresses climate change.

As regards the emphasis placed on renewables, it will enable us to look further into Europe’s considerable resources and promote regional cooperation.

In this respect, let me refer to the vast wind and solar potential of the Greek islands, which could supply energy to many regions and thus contribute to the EU’s overall renewables target.

Furthermore, I would like to emphasize the European Emission Trading System as an essential mechanism of the EU’s 2030 strategy. Though not perfect, it has proven to be a remarkable tool granting new momentum to the efforts that deal successfully with climate change.

In this context, Greece firmly supports the “Putting a Price on Carbon” initiative and endorses its launch as one of the collaborative actions of this Summit.

Mr. President,

The Warsaw Conference showed the way for governments to work towards a draft text. Our wish for today’s meeting is that it turns out to be a “summit for solutions”, a catalyst for us to reach a universal, ambitious and legally binding climate agreement in Paris next year.

Convinced that we all share this imperative priority, I am optimistic about the success of our common endeavour.

I thank you, Mr. President.

 

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΣυνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του ΣυντάγματοςΠεριβάλλον | Οικολογία | Πράσινη ανάπτυξηΕξωτερική ΠολιτικήΠολιτικές Ομιλίες, 2014Ομιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2014

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος - Μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375