Νέα Υόρκη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της  Υπουργικής Εβδομάδας της 68ης Γεν. Συνέλευσης του Ο.Η.Ε.:

Εξοχότητες,

Κυρίες και κύριοι,

Η διεθνής κοινότητα διαθέτει σήμερα περισσότερα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη σε σχέση με το 2000, όταν υιοθετήθηκε η διακήρυξη της Χιλιετίας.

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου δίδει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενισχυμένου θεσμικού πλαισίου για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρέπει να διασφαλίσουμε το στρατηγικό ρόλο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, την υψηλή διαφάνεια και αυτονομία του, προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί, με ολοκληρωμένο τρόπο, επί των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική – και να τις ενισχύσει περαιτέρω.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η ακραία φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κρίση του χρέους και η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, τα δημογραφικά και μεταναστευτικά προβλήματα, οι περιφερειακές συρράξεις και η ασφάλεια.

Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην κορυφαία μας προτεραιότητα που είναι η εξάλειψη της φτώχειας, εντάσσοντας το ζήτημα αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχος του νέου αναπτυξιακού πλαισίου πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ευημερίας για όλους, σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως της δομής των οικονομιών ή του επιπέδου ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2015 πρέπει να είναι φιλόδοξο προκειμένου να επιτύχει την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή εργασία, εκπαίδευση και υγεία, ενισχύοντας και προωθώντας ταυτόχρονα κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική αειφορία.

Επιπλέον, το νέο αυτό αναπτυξιακό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές σε αναπτυξιακό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δείκτες των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να είναι απλοί και μετρήσιμοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των συναφών πολιτικών και παρεμβάσεων.

Η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τη μετάβαση στο μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης και της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, προκύπτουν σημαντικά ζητήματα, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ασφάλεια των τροφίμων και η αειφόρος ενέργεια, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ολοένα και πιο πιεστικές και απαιτούν άμεσες λύσεις. Η προστασία και η ορθολογική χρήση των αποθεμάτων γλυκού ύδατος εξακολουθούν να αποτελούν αναγκαιότητα, όπως και ο τερματισμός της μη βιώσιμης κατανάλωσης, ο έλεγχος της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση της περίπλοκης σχέσης μεταξύ εμπορίου, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για νέες πολιτικές που θα είναι επικεντρωμένες στον άνθρωπο και θα σέβονται τον περιβάλλον καθώς και για την προώθηση μιας νέας δυναμικής προς την κατεύθυνση της αειφορίας.

Παράλληλα, χρειάζεται να εμπλέξουμε τόσο τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα στις προσπάθειες που καταβάλλουμε προς μια αποτελεσματική μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τις δημόσιες αρχές, προκειμένου αυτές να αναπτύξουν το απαραίτητο πλαίσιο καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Ταυτοχρόνως, πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη διεθνών προτύπων καθώς και την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η λογοδοσία σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης.

Εν κατακλείδι, προσβλέπουμε με ενδιαφέρον σε ένα νέο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την περίοδο μετά το 2015 για όλες τις χώρες και τις κοινωνικές ομάδες. Προς αυτό το σκοπό, η συμβολή μιας επιτυχούς αναθεώρησης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και ο καθορισμός των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης βάσει μιας ενοποιημένης σειράς αναπτυξιακών στόχων θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Σας ευχαριστώ πολύ».

 

Tags: Μοντέλο ΑνάπτυξηςΠεριβάλλον | Οικολογία | Πράσινη ανάπτυξηΕξωτερική ΠολιτικήΠολιτικές Ομιλίες, 2013Ομιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2013

Save the Date: 5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος - Μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375