17 Δεκεμβρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

30 Σεπτεμβρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

4 Ιουλίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργού Επικρατείας: «Συγκρότηση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

31 Μαΐου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άλλες διατάξεις».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

2 Μαΐου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

27 Απριλίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με τους παλιννοστούντες Ποντίους.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

26 Απριλίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

7 Μαρτίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

13 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας Συνόρων της Αλβανίας με σκοπό την αποτελεσματική αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

8 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007