• Δίκαιο και Πολιτική 6/1983, σελ. 9-21
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 379-391