[Αναθεώρηση του Συντάγματος και αναβίωση της πολιτικής.
A´. H εισήγηση της πλειοψηφίας κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος],

του Ευ. Βενιζέλου

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1996