[ Παραδόσεις για τους φοιτητές του TEΦAA Πανεπιστημίου Θράκης]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους K. Φ. Kαλαβρό & Γ. A. Πανούση,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986